Wat te doen bij overlijden?

Op hoeveel verletdagen heeft de familie recht bij overlijden?

 1. Drie dagen, te kiezen door de arbeider~ster) vanaf de dag die het overlijden voorafgaat tot en met de dag die op de begrafenis volgt, bij het afsterven van: de echtgeno(o)t(e) van de betrokkene, de ouders van de betrokkene (vader, moeder, 2de echtgeno(o)t(e) van vader of moeder), een kind van de betrokkene of van zijn (haar) echtgeno(o)t(e), de vader of moeder van de echtgeno(o)t(e) van de betrokkene.
 2. Twee dagen, te kiezen door de arbeider(ster) vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag der begrafenis, bij het afsterven der volgende bij de arbeider(ster) inwonende bloedverwanten: broeder/zuster van de betrokkene, schoonzoon/schoondochter van de betrokkene, grootvader/grootmoeder van de betrokkene, grootvader/grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de betrokkene, kleinkind van de betrokkene.
 3. Een dag, deze van de begrafenis, bij het afsterven van volgende niet bij de betrokkene inwonende bloedverwanten: broeder/zuster van de betrokkene, schoonzoon/schoondochter van de betrokkene, schoonbroer/schoonzuster van de betrokkene, grootvader/ grootmoeder van de betrokkene, grootvader/grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de betrokkene, kleinkind van de betrokkene.
 4. Een dag, deze van de begrafenis, bij het afsterven van gelijk welke bloedverwant wonende onder hetzelfde dak als dat van de betrokkene.
 5. Een dag, deze van de begrafenis, bij het afsterven van de voogd(es) van de minderjarige betrokkene, of van het minderjarig pleegkind waarvoor de betrokkene als voogd(es) optreedt.

Welke diensten en instellingen dienen verwittigd te worden bij overlijden?

1. Financiële diensten

 1. Bank of spaarkas waar de overledene een rekening had.
 2. Verzekering (bij overlijden door ongeval of werkongeval; indien de overledene een levensverzekering afgesloten had; bij hypothecaire lening, indien deze gekoppeld was aan een schuldsaldoverzekering).
 3. Diensten die de kindervergoeding uitkeerden (om wezentoeslag te bekomen).
 4. Werkgever.
 5. Ziekenfonds (eventuele uitkering als tegemoetkoming in de begrafeniskosten, factuur begrafeniskosten dient voorgelegd; overschrijvingsboekje, uittreksel uit overlijdensakte).
 6. Vakbond
 7. Indien de overledene nog afbetalingen lopen had, deze firma'sverwittigen.
 8. Pensioenen:
  • gebeurde de uitbetaling door de Rijksdienst voor Rust- en Overlevingspensioenen, dan wordt deze dienst verwittigd door de bevolkingsdienst van de woonplaats van de overledene;
  • betreft het een staatspensioen, en werd dit bij aangifte van overlijden medegedeeld samen met het brevetnummer, dan wordt de betreffende pensioendienst door de Burgerlijke Stand van de overlijdensplaats verwittigd, anders moet men het zelf doen: "Ministerie van Financien, Bestuur der Pensioenen, Kruidtuinlaan 50, bus 31, 1010 Brussel. Weduwen van staatsambtenaren of gepensioneerde staatsambtenaren moeten daar de aanvraag voor het weduwenpensioen doen. Het Ministerie van Financien heeft ook spreekdagen ingericht in het gebouw van het Ministerie van Financien, Frankrijklei 71-73, 2000 Antwerpen (tel. 234.08.20), waar men voor deze problemen en aanvragen terecht kan elke maandag en donderdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Hier kunnen de nabestaanden ook inlichtingen bekomen over het eventueel bekomen van een begrafenisvergoeding;
  • was de overledene nog werknemer of zelfstandige, dan moet de weduwe zich aanmelden op de sociale dienst van de woonplaats.
 9. Oorlogsvergoedingen (Frontstrepen, Vuurkruisen, ...) de plaatselijke afdeling verwittigen.
 10. Renten (ouderdomsrechten, Nationale Kas voor Oorlogspensioenen, Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, Nationaal Werk voor Oorlogsslachtoffers, arbeidsongeval, beroepsziekte, mindervaliden): zelf te verwittigen.

2. Andere diensten

 1. Gas-, water-, electriciteits-, telefoonmaatschappij (opheffing of overdracht).
 2. Radio- en/of T.V.-distributiemaatschappi jen (kabelnetten).
 3. Verhuurmaatschappij (opheffing of overdracht).
 4. Auto, motor:
  • indien een wagen behouden blijft en overgeschreven moet worden:
  • Ministerie van Verkeerswezen, Dienst voor het Wegverkeer (eventueel via de verzekeringsmaatschappij);
  • indien de wagen niet behouden blijft: binnen de twee maanden de nummerplaat terugzenden naar het Ministerie van Verkeerswezen (zie hierboven).
 5. Auto- en motorverzekeringen plus alle andere mogelijke verzekeringen (opheffing of overdracht).

3. Administraties

 1. Indien er nog minderjarige kinderen zijn wordt, door de Burgerlijke Stand van de overlijdensplaats, het desbetreffende Vredegerecht verwittigd. Naderhand zal er van de Vrederechter een uitnodiging volgen om de voogdij te regelen.
 2. Zelfstandigen: - Handelsrechtbank; - Directe Belastingen; - Diensten van de B.T.W.
 3. Aangifte van de nalatenschap moet gebeuren, binnen de 5 maanden na het overlijden, bij het Kantoor van Registratie en Domeinen van de laatste woonplaats van de overledene (formulier te bekomen op het kantoor van Registratie en Domeinen).
 4. Om geld vrij te krijpen van de bank- of spaarrekening van de overledene heeft men een erfrechtverklaring nodig. Deze kan men bekomen:
  • nalatenschap tot max. 745 Euro : bij het gemeentebestuur, mits voorlegging van trouwboekje~s);
  • boven de 745 Euro : bij het Vredegerecht.

   Ook een notaris kan deze zaken regelen; vooral bij grote sommen is dit misschien aangewezen, doch de onkosten zullen hoger liggen.

Voor verdere inlichtingen en het bezorgen van de overlijdensakten, kopies van uw factuur en aanwezigheidsbewijzen, staan wij steeds KOSTELOOS tot uw dienst.