Wat te doen bij overlijden?

Op hoeveel verletdagen heeft de familie recht bij overlijden?

 1. Drie dagen, te kiezen door de werknemer vanaf de dag die het overlijden voorafgaat tot en met de dag die op de begrafenis volgt, bij het overlijden van: de echtgeno(o)t(e) van de betrokkene,de watterlijk samenwonende partner, de ouders van de betrokkene (vader, moeder, 2de echtgeno(o)t(e) van vader of moeder), een kind van de betrokkene of van zijn (haar) echtgeno(o)t(e), de vader of moeder van de echtgeno(o)t(e) van de betrokkene.
 2. Twee dagen, te kiezen door de werknemer vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag der begrafenis, bij het overlijden der volgende bij de werknemer inwonende bloedverwanten: broer/zus van de betrokkene, schoonzoon/schoondochter van de betrokkene, grootvader/grootmoeder van de betrokkene, grootvader/grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de betrokkene, kleinkind van de betrokkene.
 3. Een dag, deze van de begrafenis, bij het overlijden van volgende niet bij de betrokkene inwonende bloedverwanten: broer/zus van de betrokkene, schoonzoon/schoondochter van de betrokkene, schoonbroer/schoonzuster van de betrokkene, grootvader/ grootmoeder van de betrokkene, grootvader/grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de betrokkene, kleinkind van de betrokkene.
 4. Een dag, deze van de begrafenis, bij het overlijden van gelijk welke bloedverwant wonende onder hetzelfde dak als dat van de betrokkene.
 5. Een dag, deze van de begrafenis, bij het overlijden van de voogd(es) van de minderjarige betrokkene, of van het minderjarig pleegkind waarvoor de betrokkene als voogd(es) optreedt.

Welke diensten en instellingen dienen verwittigd te worden bij overlijden?

1. Financiële diensten

 1. Bank(en) waar de overledene een rekening had.
 2. Verzekering (bij overlijden door ongeval of werkongeval; indien de overledene een levensverzekering afgesloten had; bij hypothecaire lening, indien deze gekoppeld was aan een schuldsaldoverzekering).
 3. Kinderbijslagfonds.
 4. Werkgever.
 5. Ziekenfonds 
 6. Vakbond
 7. Financieringsinstelling waar nog afbetalingen lopen.
 8. Pensioenen:
  • gebeurde de uitbetaling door de Rijksdienst voor Rust- en Overlevingspensioenen, dan wordt deze dienst verwittigd door de bevolkingsdienst van de woonplaats van de overledene;
  • betreft het een staatspensioen, en werd dit bij aangifte van overlijden medegedeeld samen met het brevetnummer, dan wordt de betreffende pensioendienst door de Burgerlijke Stand van de overlijdensplaats verwittigd, anders moet men het zelf doen: "Ministerie van Financien, Bestuur der Pensioenen, Kruidtuinlaan 50, bus 31, 1010 Brussel. Weduwen van staatsambtenaren of gepensioneerde staatsambtenaren moeten daar de aanvraag voor het weduwenpensioen doen. Het Ministerie van Financien heeft ook spreekdagen ingericht in het gebouw van het Ministerie van Financien, Frankrijklei 71-73, 2000 Antwerpen (tel. 234.08.20), waar men voor deze problemen en aanvragen terecht kan elke maandag en donderdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Hier kunnen de nabestaanden ook inlichtingen bekomen over het eventueel bekomen van een begrafenisvergoeding;
  • was de overledene nog werknemer of zelfstandige, dan moet de weduwe zich aanmelden op de sociale dienst van de woonplaats.
  •  

2. Andere diensten

 1. Gas-, water-, electriciteits-, telefoonmaatschappij (opheffing of overdracht)..
 2. Verhuurder (opzeg of overdracht huurcontract).
 3. Auto, motor:
  • inschrijving: indien een wagen behouden blijft en overgeschreven moet worden:
  • - naar de dienst D.I.V. (eventueel via de verzekeringsmaatschappij);
  • indien de wagen niet behouden blijft: binnen de twee maanden de nummerplaat terugzenden naar de dienst D.I.V.
  • FOD Mobiliteit en Vervoer, Directie Wegverkeer - DIV, City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
  • Verzekering: opheffing of overdracht
 4. Lopende abonnementen bv TV, internet e.d. : opheffing of) overdracht.

3. Administraties

 1. Indien er nog minderjarige kinderen zijn wordt, door de Burgerlijke Stand van de overlijdensplaats, het desbetreffende Vredegerecht verwittigd. Naderhand zal er van de Vrederechter een uitnodiging volgen om de voogdij te regelen.
 2. Zelfstandigen: -Boekhoeder, Kruispuntbank; - Directe Belastingen; - Diensten van de B.T.W.
 3. Aangifte van de nalatenschap moet gebeuren, binnen de 4 maanden na het overlijden, bij het registratiekantoor van de laatste woonplaats van de overledene. Bij ovelrijden in het buitenland wordt deze termijn 5 maanden en 6 maanden ingeval van overlijden in een land buiten Europa.
 4. Om de bank- of spaarrekening van de overledene te laten deblokkeren, moet men aan de bank een erfrechtverklaring bezorgen. Deze kan men kosteloos bekomen:bij het lokale registratiekantoor van de laatste woonplaats van de overledene. In Antwerpen is dit Registratiekantoor Antwerpen3, Italiëlei 4 bus 3, 2000 Antwerpen, tel: 0257 557 50                                                                                                                             De voorwaarden hiervoor zijn dat géén huwelijkscontract  en/of testament werd opgemaakt, géén schenking onder levenden werd gedaan, er géén minderjarige of onbekwame erfgenamen zijn.                                                                                                                                                Is dit wel het geval dan dient de akte of attest van erfopvolging tegen betaling te worden opgemaakt door een notaris.                                    Ingeval er zich onroerende eigendommen in de nalatenschap bevinden, is het meestal ook raadzaam beroep te doen op een notaris.                               

Voor verdere inlichtingen en het bezorgen van de overlijdensakten, kopies van uw factuur en aanwezigheidsbewijzen, staan wij steeds KOSTELOOS tot uw dienst.